Regulamin sklepu

 1. Postanowienia ogólne
 2. Sposób zawarcia umowy
 3. Prawa i obowiązki sprzedającego
 4. Prawa i obowiązki kupującego
 5. Warunki dostawy i formy płatności
 6. Cena zakupu
 7. Nabycie własności i przeniesienie ryzyka uszkodzenia towarów
 8. Reklamacje
 9. Ochrona danych osobowych
 10. Odstąpienie od umowy
 11. Platforma internetowego rozstrzygania sporów
 12. Recenzje produktów
 13. Karty podarunkowe (certyfikaty)
 14. Bazar
 15. Nagrody i konkursy
 16. Postanowienia końcowe
 17. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie
 18. Odpowiedzialność

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki stron wynikające z umowy kupna-sprzedaży zawartej pomiędzy sprzedającym, którym jest Katkyn, s.r.o. [ES1] (Sp. z o.o) z siedzibą w Bratysławie, pod adresem Račianska 88 B, 831 02 Bratysława, REGON 54 684 790, wpisana do Rejestru Handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bratysława I, Wydział: SRO (Sp. z o.o), Wkładka nr.: 163551/B, NIP: 2121813067, VAT: SK2121813067, sklep stacjonarny pod adresem Istrochem, Vajnorská 127/C, 831 04 Bratysława (zwany dalej „sprzedającym“) a kupującym- konsumentem, której przedmiotem jest kupno i sprzedaż towaru w sklepie internetowym sprzedającego.

Niniejszy regulamin obowiązuje podczas zakupów dokonywanych w sklepie internetowym www.tedaria.pl i dodatkowo definiuje i określa prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego, które stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży pomiędzy sprzedającym a kupującym.

Organ nadzorczy

Słowacka Inspekcja Handlowa (Slovenská obchodná inšpekcia -SOI)
Inspektorat SOI dla Województwa Bratysławskiego
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratysława 27
Departament Technicznej Kontroli Wyrobów i Ochrony Konsumentów

1.2 Na potrzeby niniejszej części Regulaminu kupujący oznacza konsumenta.

1.3 Konsumentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest kupujący będący osobą fizyczną, zawierającą umowę kupna-sprzedaży w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową. Osoby prawne podlegają specjalnym prawom i warunkom.

1.4 Kupujący jako konsument podczas składania zamówienia poda swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz kontakt e-mail.

1.5 Kupujący wysyłając zamówienie do sprzedającego potwierdza, że zgadza się z niniejszym regulaminem, którego warunki będą miały zastosowanie do wszystkich umów kupna-sprzedaży zawartych na stronie sklepu internetowego obsługiwanego przez sprzedającego, na podstawie których sprzedający dostarczy kupującemu towary przedstawione na danej stronie internetowej (zwanej dalej „umową kupna”) oraz wszystkim relacjom pomiędzy sprzedającym a kupującym, powstającym przy zawieraniu umowy kupna i reklamacji towaru.

1.6 Regulamin jest integralną częścią umowy kupna. W przypadku zawarcia przez sprzedającego i kupującego pisemnej umowy kupna, w której uzgadniają warunki odbiegające od regulaminu, postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed niniejszym regulaminem.

1.7 Wszystkie stosunki umowne między sprzedającym a kupującym są zawierane zgodnie z prawem. Jeżeli kontrahent jest konsumentem w rozumieniu § 52 ust. 4 ustawy nr. 40/1964 Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami („Kodeks Cywilny”), stosunki umowne nie zawarte w Regulaminie reguluje Kodeks Cywilny, Ustawa nr. 250/2007 o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami („Ustawa o ochronie konsumentów”) oraz ustawa nr. 102/2014 Sb. o ochronie konsumentów w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza sklepem stacjonarnym sprzedawcy oraz o zmianie niektórych przepisów prawa. („Ustawa o ochronie konsumentów w umowach zawieranych na odległość”). Jeżeli stroną umowy jest przedsiębiorca, stosunki umowne nie zawarte w Regulaminie reguluje ustawa nr. 513/1991 Kodeks handlowy, z późniejszymi zmianami („Kodeks handlowy”).

Regulamin jest zgodny z prawem obowiązującym w Republice Słowackiej, a mianowicie:

Ustawa nr. 108/2000 w sprawie ochrony konsumentów w zakresie sprzedaży obwoźnej i sprzedaży wysyłkowej

Ustawa nr. 22/2004 w sprawie handlu elektronicznego

2. Sposób zawarcia umowy

2.1 Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta, gdy sprzedający wiążąco zaakceptuje propozycję zawarcia umowy kupna-sprzedaży złożoną przez kupującego w formie wiadomości e-mail wysłanej do sprzedającego i/lub w formie wypełnionego przez kupującego formularza na stronie internetowej sprzedającego i/lub w formie zamówienia telefonicznego złożonego przez kupującego sprzedającemu ("zamówienie").

2.2 Wiążącą akceptacją zamówienia przez sprzedającego jest wiadomość e-mail oznaczona jako "potwierdzenie zamówienia" wysłana po uprzednim przyjęciu zamówienia złożonego przez kupującego i po weryfikacji dostępności towaru, ceny i terminu dostawy towarów zamówionych przez kupującego. W przypadku wykrycia wyższej ceny sprzedający ma obowiązek poprosić klienta o wyrażenie zgody na zmianę ceny zgodnie z aktualnym cennikiem przed potwierdzeniem zamówienia. Tylko po udzieleniu zgody klienta na zmianę ceny, a następnie potwierdzeniu (akceptacji) zamówienia przez sprzedającego, stosunek umowny jest uważany za zawarty. Wszystkie ceny towarów i usług oraz wszystkie opłaty w sklepie internetowym są podawane z podatkiem VAT. Automatyczna wiadomość o otrzymaniu zamówienia w systemie sprzedającego, którą kupujący otrzymuje na swój adres e-mail natychmiast po wysłaniu zamówienia, nie jest uważana za wiążące potwierdzenie zamówienia; niniejsze zawiadomienie ma charakter informacyjny wyłącznie w celu powiadomienia kupującego o otrzymaniu jego zamówienia. Wszelkie dalsze informacje dotyczące zamówienia będą wysłane na adres e-mail kupującego

Wszystkie otrzymane zamówienia elektroniczne są traktowane jako propozycja umowy kupna.

2.3 Wiążąca akceptacja zamówienia zawiera nazwy i szczegóły towarów, których sprzedaż jest przedmiotem umowy kupna-sprzedaży, dane dotyczące ceny towarów i/lub innych usług, czas dostawy towarów, miejsce dostawy towarów oraz informacje dotyczące ceny, warunków, sposobu i daty dostawy towarów do uzgodnionego miejsca, dane sprzedającego (nazwa firmy, siedziba, numer REGON, numer rejestru handlowego itp.) lub inne dane.

2.4 Kupujący może w ciągu 2 godzin od złożenia zamówienia zgłosić sprzedającemu telefonicznie albo mailowo chęć anulacji zamówienia. Kupujący zobowiązany jest podać w zgłoszeniu o anulowaniu zamówienia numer zamówienia, imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i kod zamówionego towaru. W przypadku anulowania zamówienia sprzedający nie pobiera od kupującego żadnych opłat związanych z anulowaniem zamówienia. Jeżeli kupujący w czasie od złożenia do anulowania zamówienia zapłacił już sprzedającemu za zamówienie lub za jego część, sprzedający zwróci już zapłaconą kwotę lub jej część w ciągu 14 dni od anulowania zamówienia, przelewem na rachunek bankowy kupującego, chyba że strony uzgodnią inną metodę zwrotu ceny zakupu.

2.5 Zgodnie ze zmianą ustawy nr 222/2004 Z.z., o podatku od towarów i usług, od 1.1.2013 nie można wprowadzać zmian w dokumencie księgowym (fakturze).  Dane w dokumencie księgowym (fakturze) można zmienić tylko wtedy, gdy odbiorca jeszcze nie opłacił i nie otrzymał towaru.

2.6 W przypadku akcji promocyjnych, sprzedaż towarów na stronie internetowej sprzedawcy podlega niniejszemu regulaminowi oraz regulaminowi danej promocji. W przypadku, gdy kupujący zamawiając towar naruszy regulamin promocji, sprzedający ma prawo anulować zamówienie kupującego. Klient zostanie poinformowany o anulowaniu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w przypadku zapłaty za zakup lub jego części, wpłacona kwota będzie zwrócona w ciągu 14 dni na rachunek bankowy wskazany przez kupującego, chyba że strony uzgodnią inaczej.

2.7 Składając zamówienie kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, w tym z procedurą reklamacji, oraz że wyraża na niego zgodę. Ponadto kupujący wysyłając zamówienie wie, że zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Kupujący jest informowany o niniejszym regulaminie i możliwości reklamacji przed złożeniem zamówienia i ma możliwość zapoznania się z nimi. Kupujący nie powinien ponosić kosztów związanych z korzystaniem ze środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy kupna, a kupujący nie ma zastrzeżeń co do ich używania.

3. Prawa i obowiązki sprzedającego

3.1 Sprzedający jest zobowiązany:

 1. dostarczyć kupującemu towar na podstawie potwierdzonego zamówienia w uzgodnionej ilości, jakości i czasie,
 1. przygotować transport i towary do transportu w sposób niezbędny do zachowania i ochrony towaru.
 2. zapewnić, że wysłany towar zostanie dostarczony nieuszkodzony i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, tj. najpóźniej wraz z towarem przekazać kupującemu w formie pisemnej lub elektronicznej wszelkie dokumenty niezbędne do odbioru i korzystania z towaru oraz inne dokumenty wymagane przez obowiązujące przepisy prawa (instrukcje w języku urzędowym, dokument księgowy).

3.2 Sprzedający ma prawo na otrzymanie od kupującego terminowej i prawidłowej zapłaty za dostarczony towar.

3.3 Sprzedający ma prawo anulować zamówienie, jeżeli ze względu na wyprzedanie lub niedostępność towaru, nie jest w stanie dostarczyć towaru kupującemu w terminie określonym w niniejszych warunkach lub po cenie określonej w sklepie internetowym, chyba że zostanie uzgodniona z klientem usługa zastępcza. Klient zostanie poinformowany o anulowaniu zamówienia telefonicznie lub e-mailem, a w przypadku zapłaty za zamówienie lub jego część środki pieniężne zostaną zwrócone na jego konto bankowe w ciągu 14 dni, chyba że strony uzgodnią inaczej.

3.4  Firma Katkyn, s.r.o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości kupującego lub osoby upoważnionej do odbioru towarów przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym, a to w przypadku gdy towar jest opłacony kartą, przelewem bankowym lub fakturą .

4. Prawa i obowiązki kupującego

4.1 Kupujący jest zobowiązany:

 1. przejąć zakupiony lub zamówiony towar,
 2. zapłacić sprzedającemu uzgodnioną cenę zakupu w uzgodnionym terminie, łącznie z kosztami dostarczenia towaru,
 3. nie szkodzić dobremu imieniu sprzedawcy,
 4. potwierdzić w dowodzie dostawy (lub liście przewozowym przewoźnika) przyjęcie towaru swoim podpisem lub podpisem osoby przez niego upoważnionej.

4.2 Kupujący ma prawo otrzymać towar w ilości, jakości, terminie i miejscu uzgodnionym przez strony w wiążącej akceptacji zamówienia.

5. Warunki dostawy i formy płatności

5.1 Towary są sprzedawane zgodnie z modelami, katalogami i szablonami znajdującymi się na stronie internetowej sprzedającego.

5.2 Sprzedający jest zobowiązany do realizacji zamówienia i dostarczenia towaru kupującemu w ciągu 30 dni od zaakceptowania zamówienia przez sprzedającego; kupujący ten termin dostawy bez zastrzeżeń akceptuje. Zwykle towary są wysyłane natychmiast lub w ciągu 2 dni roboczych. Dostawa towaru odbywa się w dni robocze za pośrednictwem firmy kurierskiej. Sprzedający poinformuje kupującego o dokładnym dniu wysyłki i dostawy towaru za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.3 Kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru w miejscu określonym w potwierdzeniu zamówienia wysyłanym przez sprzedającego. W przypadku, gdy kupujący nie odbierze towaru w ciągu pięciu dni roboczych od upływu terminu określonego w umowie kupna bez uprzedniego pisemnego odstąpienia od umowy, sprzedający ma prawo do odszkodowania za szkodę w wysokości co najmniej 25 zł i maksymalnie w wysokości rzeczywistego kosztu dostarczenia zamówienia. Po upływie pięciu dni roboczych od dnia, w którym kupujący był zobowiązany do odbioru towaru, sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna i sprzedać towary osobom trzecim.

5.4 Sprzedający ma prawo wezwać kupującego do odebrania towaru przed upływem terminu uzgodnionego w umowie kupna.

5.5 Waga, wymiary, kolor, wzór i inne dane szczegółowe dotyczące towarów zawarte w katalogach, prospektach i innych dokumentach mogą różnić się ± 10 % podanej wartości w stosunku do rzeczywistości.

5.6 Miejscem dostawy towaru jest miejsce wskazane w potwierdzeniu zamówienia, chyba że strony uzgodnią inaczej w umowie kupna. Dostawa towarów odbywa się poprzez przekazanie go kupującemu przy odbiorze osobistym lub poprzez przekazanie go przez osoby trzecie świadczące transport.

5.7 W przypadku, gdy sprzedający doręczy kupującemu towary do miejsca określonego w umowie kupna, kupujący jest zobowiązany do odebrania towarów określonych w umowie kupna osobiście lub w przypadku jego nieobecności poprzez upoważnioną osobę, i podpisania protokołu dostawy i przejęcia towarów. Osoba trzecia upoważniona do przejęcia towarów, o których mowa w umowie sprzedaży, jest zobowiązana przedstawić sprzedającemu oryginał lub kopię umowy, dowód zapłaty oraz pisemne upoważnienie. Jeżeli dostawa towarów musi zostać powtórzona z powodu nieobecności kupującego w miejscu określonym w umowie, wszystkie koszty powstałe z tego powodu ponosi kupujący, w szczególności powtarzające się nieudane dostawy towarów do miejsca określonego w umowie. Towary uważa się za doręczone w rozumieniu ppkt 10.2 niniejszego regulaminu.

5.8 Kupujący jest zobowiązany do kontroli przesyłki, czyli towaru i jego opakowania w momencie dostawy. Jeżeli kupujący stwierdzi, że towar lub opakowanie towaru jest mechanicznie uszkodzony, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia przewoźnika i sprawdzenia w jego obecności stanu towaru. W przypadku wykrycia uszkodzenia towaru przy odbiorze, kupujący jest zobowiązany do sporządzenia spisu zakresu i charakteru szkody na towarach niezwłocznie po otrzymaniu towaru (zapis szkody), którego autentyczność jest potwierdzona przez przewoźnika. Na podstawie sporządzonej w ten sposób dokumentacji sprzedający, po zakończeniu zgłoszenia szkody u przewoźnika, może zaoferować usunięcie niedostatku towaru, zniżkę na towar, a w przypadku nieodwracalnych wad towaru, dostarczyć kupującemu nowy towar.

5.9 Podczas dostarczenia przesyłki przez firmę spedycyjną w przypadku naruszenia lub uszkodzenia opakowania, uszkodzenia z utratą zawartości, zalecamy, aby nie odbierać przesyłki albo rozwiązać problem bezpośrednio z pracownikiem firmy przewozowej lub pracownikiem w punkcie pocztowym sporządzając zapis szkody. W przypadku odebrania przesyłki i wykrycia naruszonego lub uszkodzonego opakowania, uszkodzenia z utratą zawartości, prosimy o zgłoszenie tego zdarzenia firmie przewozowej, nie później niż 24 godziny od momentu otrzymania przesyłki. Aby sporządzić zapis szkody, wymagany jest uszkodzony produkt, opakowanie przesyłki i dowód odbioru przesyłki, faktura. O spisaniu i zgłoszeniu szkody firmie przewozowej należy powiadomić sprzedającego wiadomością e-mail na adres info@tedaria.pl

5.10 Roszczenie z tytułu mechanicznego uszkodzenia produktu, które nie było widoczne przy otrzymaniu przesyłki, musi być zgłoszone niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później niż 24 godziny po dostarczeniu towaru. Obowiązkiem klienta jest udowodnienie, że uszkodzenia mechaniczne nie mogły być wykryte nawet przy dokładnym sprawdzeniu produktu i jego opakowania, o którym mowa w pkt 5.8. Dochodzenie roszczenia z później wykrytych wad uszkodzonego towaru, będzie możliwe tylko wtedy, gdy klient udowodni, że towar miał wady już w momencie otrzymania od przewoźnika. Przed pierwszym użyciem kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami gwarancji oraz instrukcją obsługi, a następnie do postępowania zgodnie z tymi informacjami.

5.11 Klient jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności opakowania przy odbieraniu produktu. W przypadku dostawy kurierem kupujący musi napisać zapis szkody o niekompletności paczki. W przypadku odbioru osobistego kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego sprawdzenia zawartości paczki, dodatkowe reklamacje nie będą uwzględnione.

5.12 Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna w przypadku niedostarczenia towaru przez sprzedającego w terminie określonym w ppkt 5.2 niniejszego Regulaminu, a sprzedający jest zobowiązany do zwrotu kupującemu już zapłaconej kwoty w rozumieniu pkt 10.8 niniejszego Regulaminu.

5.13 Kupujący otrzyma fakturę wraz z towarem w jednej paczce. Faktura służy również jako gwarancja, więc musi być zachowana w celu dalszego wykorzystania.

5.14 Sposoby płatności:

 • gotówką przy odbiorze towaru w sklepie stacjonarnym,
 • kartą płatniczą przez Internet,
 • za pobraniem,
 • przelewem bankowym na konto

5.15 Przedpłata przelewem na konto. Przy wyborze płatności klasycznym przelewem bankowym, na adres e-mail kupującego zostanie automatycznie wysłana instrukcja płatności. Jeśli kupujący nie otrzyma wiadomości e-mail z numerem konta w ciągu 30 minut od utworzenia zamówienia, powinien sprawdzić folder spamu (folder nieodebranych wiadomości e-mail) lub skontaktować się ze sprzedającym pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej lub pocztą elektroniczną na info@tedaria.pl. Po zaksięgowaniu płatności na konto sprzedającego, kupujący otrzyma e-mailem informację o wysłaniu towarów lub innych zmianach. Odbywa się to przez zautomatyzowany system każdego następnego dnia roboczego. Płatności z góry przelewem na konto, może mieć wpływ na datę dostawy i uznanie płatności. Konieczne jest, aby kwota została zaksięgowana na koncie sprzedającego nie później niż 30 dni po potwierdzeniu zamówienia, w przeciwnym razie zamówienie można uznać za anulowane. Podczas odbioru osobistego towaru należy okazać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).

5.16 Płatność kartą płatniczą przez Internet. Zamówienie zostanie opłacone za pośrednictwem bramki płatniczej GoPay. Po zaksięgowaniu płatności na konto sprzedającego, kupujący otrzyma e-mailem informację o wysłaniu towarów lub innych zmianach. Odbywa się to przez zautomatyzowany system każdego następnego dnia roboczego.

5.17 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnioną dostawę towaru z winy firmy kurierskiej lub przez podanie niewłaściwego adresu kupującego.

5.18 Niedostarczone przesyłki – nieodebrane przez kupującego uznaje się za naruszające regulamin.

5.19 Jeśli kupujący zażąda ponownej wysyłki przesyłki, której nie odebrał, zostanie pobrana dodatkowa opłata pocztowa w wysokości obowiązujących opłat pocztowych określonych w regulaminie.

5.20 Ponowne wysłanie nieodebranej przesyłki nastąpi na podstawie przedpłaty (przelew bankowy), do której kupującemu zostanie wysłana e-mailem, w formacie PDF nowa faktura z terminem płatności 5 dni

5.21 Jeśli kupujący nie zapłaci faktury w określonym terminie, zamówienie zostanie wycofane w systemie. Kupujący zostanie poinformowany o anulowaniu zamówienia e-mailem.

5.22 Dalsze zamówienia kupującego za pośrednictwem systemu handlu elektronicznego mogą być dokonywane wyłącznie po opłaceniu z góry lub za obopólną zgodą operatora.

6. Cena zakupu

6.1 Kupujący jest zobowiązany do zapłaty sprzedającemu ceny zakupu towaru uzgodnionej w umowie kupna i/lub zgodnej z cennikiem sprzedawcy obowiązującym w momencie zawarcia umowy kupna, w tym kosztów dostawy towaru (zwanej dalej "ceną zakupu"), w formie płatności gotówką w sklepie stacjonarnym sprzedającego; za pobraniem w miejscu dostawy towaru kurierem; lub przelewem bezgotówkowym na konto sprzedającego, wskazane w wiążącym potwierdzeniu zamówienia.

6.2 W przypadku, gdy kupujący zapłaci sprzedającemu cenę zakupu przelewem bezgotówkowym, za dzień płatności uznaje się dzień, w którym cała cena zakupu została zaksięgowana na koncie sprzedającego.

6.3 Kupujący jest zobowiązany do zapłaty sprzedającemu ceny zakupu uzgodnionego towaru w terminie określonym w umowie kupna, ale nie później niż w momencie odebrania towaru.

6.4 W przypadku, gdy kupujący zapłaci sprzedającemu cenę zakupu towaru uzgodnionego w umowie kupna, kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna i zażądać zwrotu ceny zakupu wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem.

6.5 Koszty związane z montażem i wnoszeniem towaru nie są wliczone w cenę zakupu towaru, a sprzedawca nie jest zobowiązany do świadczenia tych usług kupującemu.

6.6 Instalacja lub inne oddanie towaru do użytku nie jest częścią dostawy towarów, a kupujący oświadcza, że zna metodę oddania towarów do użytku, ponieważ wynika to z charakteru sprawy.

6.7 Wszystkie promocje są ważne do czasu wyprzedania zapasów, chyba że dla danego produktu określono inaczej.

6.8 Promocje, kupony rabatowe i upominkowe oraz darmowe prezenty do zamówień nie można razem łączyć.

6.9 W przypadku, gdy cena zakupu zwracanego lub reklamowanego towaru oraz towarów, w odniesieniu do których nastąpiło odstąpienie od umowy, zostanie zapłacona przez kupującego w formie kart podarunkowych lub łącząc je z pieniężnymi płatnościami, sprzedający zwróci kupującemu cenę zakupu w takiej samej formie, w jakiej została zapłacona przez kupującego. Jednakże wartość zwróconych kart podarunkowych nie może być wyższa niż wartość kart podarunkowych wykorzystanych przez kupującego w momencie zakupu towarów. Jeżeli zwrot kart podarunkowych z przyczyn obiektywnych nie jest możliwy, w szczególności dlatego, że sprzedawca nie posiada niezbędnych kart podarunkowych, sprzedawca zapewnia kupującemu odszkodowanie pieniężne.

6.10 Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia i umowy kupna, a kupujący przyjmuje do wiadomości, że mogą wystąpić przypadki braku umowy między sprzedającym a kupującym, zwłaszcza jeśli kupujący zamówi towar po cenie ujawnionej omyłkowo z powodu błędu technicznego w wewnętrznym systemie informacyjnym sprzedającego. W takim przypadku sprzedający informuje o tym kupującego.

W przypadku, gdy cena jakiegoś towaru w sklepie internetowym www.tedaria.pl  wydaje się być ewidentnie nieprawidłowa w przypadku niektórych towarów, np. jeśli towary są powszechnie dostępne i ogólnie znane, a ich cena różni się od regularnej ceny lub z powodu błędu systemowego cena towaru pojawia się jako „0 ” lub „1 ”, sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia towaru po złej cenie, ale może zaoferować dostawę towaru za regularną cenę

6.11 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen w przypadku zmiany przepisów, zmiany kursów walut, znacznego wzrostu inflacji oraz zmiany cen u producentów lub dostawców towarów. W takim przypadku kupujący ma prawo odstąpić od umowy.

7. Nabycie własności i przeniesienie ryzyka uszkodzenia towaru

7.1 Kupujący nabywa własność towaru po zapłaceniu pełnej ceny zakupu za towar.

7.2 Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego z chwilą, gdy odbierze on towar od sprzedającego lub jeśli nie uczyni tego w terminie, gdy sprzedawca umożliwi mu rozporządzanie towarem, a kupujący nie odbierze towaru.

7.3 Rekwizyty prezentowane na stronie sklepu internetowego (piłki, lalki, samochodziki, balony, kwiatki, misie, pluszaki itp.) umieszczane i fotografowane wraz z towarem nie są dostarczane - sprzedawane razem z towarem, chyba że fakt ten jest dokładnie określony w nazwie produkt (np. T-ball + portfel, wózek z lalką, Akcja: basen Nemo z piłeczkami itp.). Kupujący nie może żądać ich doręczenia wraz z zakupionym towarem.

8. Reklamacje (odpowiedzialność za błędy, gwarancja, reklamacja))

8.1 Sprzedający odpowiada za wady towaru, a kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia reklamacji zgodnie z obowiązującą procedurą reklamacyjną..

8.2 Do rozpatrywania reklamacji stosuje się aktualną procedurę reklamacyjną opublikowaną na stronie internetowej sprzedającego www.tedaria.pl . Wysyłając do sprzedającego wiążące zamówienie, kupujący potwierdza, że ​​przeczytał i zapoznał się z procedurą reklamacyjną, i zgadza się z nią w całości, a także potwierdza, że ​​został należycie poinformowany o warunkach i sposobie reklamacji towaru, w tym również o tym, gdzie należy reklamować i wykonywać naprawy gwarancyjne. zgodnie z ust. § 18 ust. 1 ustawy nr. 250/2007 o ochronie konsumentów oraz o zmianie ustawy Słowackiej Rady Narodowej nr. 372/1990 o przestępstwach z późniejszymi zmianami (zwana dalej „Ustawą”).

8.3 Procedura reklamacyjna dotyczy towarów zakupionych przez kupującego na stronie sklepu internetowego sprzedającego.

8.4 Procedura reklamacyjna w tej formie obowiązuje we wszystkich przypadkach biznesowych, chyba że w umowie uzgodniono inne warunki gwarancji.

8.5 Kupujący ma prawo żądać od sprzedającego gwarancji tylko na towary, które wykazują wady spowodowane przez producenta, dostawcę lub sprzedającego, są objęte gwarancją i zostały zakupione od sprzedającego.

8.6 Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy odbiorze przesyłki, skontrolowania kompletności, całości i stanu towaru i niezwłocznie, nie później niż 24 godziny po otrzymaniu towaru powiadomić sprzedawcę o wszelkich rozbieżnościach za pomocą formularza reklamacyjnego na stronie internetowej sklepu. Jeżeli nie uczyni tego w ciągu 24 godzin, może dochodzić roszczeń z tytułu błędów wykrytych podczas tej kontroli tylko wtedy, gdy udowodni, że towar miał już te błędy w momencie odbioru towaru. Odpowiednim dowodem uszkodzenia jest „zapis szkody” od firmy kurierskiej, w razie jego braku reklamacja z powodu niekompletności lub uszkodzenia towaru nie zostanie uwzględniona.

8.7 W okresie gwarancyjnym klient ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady po przedstawieniu towaru, w tym akcesoriów, dokumentacji i instrukcji upoważnionemu przedstawicielowi sprzedającego wraz z kartą gwarancyjną i dowodem wpłaty. 30-dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji zaczyna biec dopiero od dnia dostarczenia wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny i rozpatrzenia reklamacji

8.8 Jeżeli towar ma wady, klient ma prawo do złożenia reklamacji w siedzibie sprzedającego zgodnie z art. § 18 ust. 2 Ustawy tak, że dopiero po uzgodnieniu ze sprzedającym dostarczy towar na adres Katkyn, s.r.o., Kukučinova 52, 831 03 Bratysława oraz wypełni formularz reklamacyjny i dostarczy go sprzedającemu. Forma formularza zostanie określona przez sprzedającego, a jego wzór zostanie umieszczony na stronie internetowej sklepu. Kupujący zobowiązany jest do dokładnego wskazania w formularzu rodzaju i zakresu wad towaru wraz z dokumentacją fotograficzną zakresu uszkodzenia lub krótkim filmem. Klient ma prawo zgłosić reklamację osobie upoważnionej przez producenta towaru do wykonywania napraw gwarancyjnych (zwanej dalej „osobą upoważnioną”). Lista wyznaczonych osób znajduje się w karcie gwarancyjnej lub sprzedawca prześle ją kupującemu na jego żądanie. Procedura reklamacyjna dotycząca towarów, które mogą być dostarczone do sprzedającego, rozpoczyna się z dniem spełnienia wszystkich poniższych warunków:

 1. dostarczenie sprzedającemu wypełnionego formularza reklamacyjnego od kupującego,
 2. sprzedający oceni zasadność reklamacji wady towaru i po dokonaniu oceny powiadomi klienta drogą mailową o sposobie rozpatrzenia reklamacji,
 3. w przypadku uzasadnionej reklamacji sprzedający dostarczy kupującemu nową nieuszkodzoną część towaru (nowy produkt)
 4. w razie potrzeby sprzedający uzgodni z kupującym dostarczenie reklamowanego towaru od kupującego do sprzedającego,
 5. kupujący nigdy nie wysyła reklamowanego towaru do sprzedającego bez wcześniejszej prośby.

W przypadku wysyłki towaru sprzedający zaleca kupującemu ubezpieczenie przesyłki wraz z towarem. Towar wysłany za pobraniem lub na adres inny niż wskazany w pkt.8.8 nie będzie akceptowany przez sprzedającego.

Reklamowany towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu lub w odpowiednim opakowaniu transportowym spełniającym wymagania dotyczące transportu towarów kruchych wraz ze wszystkimi akcesoriami oraz oznaczyć przesyłkę odpowiednimi symbolami, gdyż sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe przed odebraniem towaru

Początek procedury reklamacyjnej jest jednocześnie dniem złożenia reklamacji. Reklamowanego towaru nie trzeba dostarczać do siedziby sprzedającego, chyba że sprzedający lub upoważniona osoba postanowi inaczej. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Katkyn, s.r.o. pod numerem telefonu 00 421 944 627 725 lub e-mailem na adres info@tedaria.pl.

8.9 Sprzedający jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji w miejscu, w którym uznanie reklamacji jest możliwe zgodnie z art. § 18 ust. 2 Ustawy.

8.10 Zgodnie z pkt. 8.9 niniejszego regulaminu w miejscu wyznaczonym do przyjmowania reklamacji, sprzedający zobowiązany jest zapewnić obecność osoby upoważnionej do rozpatrywania reklamacji zgodnie z art. § 18 ust. 3 Ustawy.

8.11 Kupujący ma obowiązek bez zbędnej zwłoki reklamować sprzedającemu wady towaru, w przeciwnym razie traci on prawo do bezpłatnego usunięcia wady.

8.12 Sprzedający lub wyznaczona osoba wystawia kupującemu potwierdzenie reklamacji towaru w odpowiedniej formie wybranej przez sprzedającego, np. w formie wiadomości e-mail lub pisemnie, w którym zobowiązany jest do dokładnego oznaczenia wady towaru zgodnie z art. § 18 ust. 5 Ustawy[ES8]  oraz poinformować konsumenta o przysługujących mu prawach wynikających z ust. § 622 i ust. § 623 Kodeksu Cywilnego. W przypadku złożenia reklamacji przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć kupującemu potwierdzenie reklamacji; jeżeli niezwłoczne doręczenie potwierdzenia nie jest możliwe, należy je doręczyć bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż wraz z dowodem reklamacji; Potwierdzenie reklamacji nie musi być dostarczone, jeżeli kupujący ma możliwość udowodnienia reklamacji w inny sposób.

8.13 Na podstawie decyzji kupującego, która płynie z jego praw zgodnie z art. § 622 i ust. § 623 Kodeksu Cywilnego, sprzedający lub osoba wskazana jest obowiązana określić sposób rozpatrywania reklamacji na podstawie art. § 2  Ustawy niezwłocznie, w bardziej skomplikowanych przypadkach w ciągu 3 dni od rozpoczęcia procedury reklamacyjnej, w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy wymagana jest kompleksowa ocena techniczna stanu towaru, nie później niż 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Po ustaleniu sposobu załatwienia reklamacji sprzedawca lub wyznaczona osoba rozpatrzy reklamację niezwłocznie, w uzasadnionych przypadkach reklamacja może zostać rozpatrzona później. Jednak proces reklamacji nie może trwać dłużej niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji. Po upływie terminu do rozpatrzenia reklamacji konsument ma prawo odstąpić od umowy lub ma prawo wymiany towaru na nowy. Sprzedający informuje kupującego o zakończeniu procedury reklamacyjnej i wyniku reklamacji w uzgodnionej przez obie strony formie (e-mailem lub listem poleconym) a jednocześnie kupujący otrzyma protokół reklamacyjny (dowód dostawy) wraz z towarem. Jeżeli kupujący zgłosił reklamację towaru w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zawarcia umowy kupna, sprzedający może rozpatrzyć reklamację poprzez odrzucenie tylko na podstawie ekspertyzy lub opinii wydanej przez upoważnioną, notyfikowaną lub akredytowaną osobę lub przez wyznaczoną osobę (dalej „ekspertyza towaru”). Niezależnie od wyniku oceny zawodowej sprzedający nie może żądać od kupującego pokrycia kosztów fachowej oceny towaru lub innych kosztów związanych z fachową oceną towaru.

Jeżeli kupujący zgłosił reklamację produktu po upłynięciu 12 miesięcy od zawarcia umowy kupna, a sprzedający ją odrzucił, osoba, która rozpatrywała reklamację, jest zobowiązana wskazać w dokumencie reklamacyjnym, do kogo kupujący może przesłać towar do profesjonalnej oceny. W przypadku przesłania towaru przez kupującego do ekspertyzy wskazanej w dokumencie rozpatrzenia reklamacji, koszty ekspertyzy towaru, jak również wszelkie inne koszty z tym związane, niezależnie od wyniku ekspertyzy, ponosi kupujący. Jeżeli kupujący wykaże fachową oceną odpowiedzialność sprzedawcy za reklamowaną wadę towaru, może ponownie złożyć reklamację; okres gwarancji nie wygasa podczas fachowej oceny towaru. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu kupującemu w terminie 14 dni od daty ponownej reklamacji wszystkich kosztów poniesionych w związku z fachową oceną towaru, a także innych poniesionych kosztów z tym związanych. Ponownie złożonego wniosku nie można odrzucić.

8.14 Kupującemu nie przysługuje roszczenie z tytułu gwarancji za błędy, o których sprzedający poinformował przy zawarciu umowy lub o których musiał wiedzieć, biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich została zawarta umowa kupna.

Warunki reklamacji nie dotyczą prezentów dołączanych do towarów.

8.15 Sprzedający może zawsze, zamiast usunięcia wady, wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad, o ile nie powoduje to poważnych trudności dla kupującego.

8.16 Prawo kupującego do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji wygasa poprzez:

 1. nieprzedłożenie karty gwarancyjnej, akcesoriów lub dokumentacji towaru,
 2. niezgłoszenie oczywistych błędów w odbiorze towaru w ciągu 24 godzin,
 3. wygaśnięcie okresu gwarancji towaru,
 4. mechaniczne uszkodzenia towaru spowodowane przez kupującego,
 5. użytkowanie towaru w warunkach nieodpowiadających wilgotności, wpływom chemicznym i mechanicznym środowiska naturalnego,
 6. niewłaściwe obchodzenie się, serwisowanie lub zaniedbanie towaru,
 7. uszkodzenie towaru poprzez nadmierne obciążenie lub używanie z naruszeniem warunków określonych w dokumentacji,
 8. obowiązujące w UE zasady ogólne, normy techniczne lub przepisy bezpieczeństwa
 9. uszkodzenie towaru w wyniku nieuniknionych i / lub nieprzewidzianych zdarzeń,
 10. uszkodzenie towaru w wyniku przypadkowego zniszczenia i przypadkowego zepsucia,
 11. nieprofesjonalną interwencję, uszkodzenie podczas transportu, uszkodzenie przez wodę, ogień, elektryczność statyczną lub atmosferyczną lub inną siłę wyższą,
 12. ingerencję w towar przez osobę nieuprawnioną,
 13. w przypadku produktów wykorzystujących do działania akumulatory lub różne typy baterii, normalne zużycie akumulatora czy baterii, nie jest uważane za wadę tego produktu, ponieważ jest to element produktu, który w naturalny sposób traci żywotność podczas normalnego użytkowania.

8.17 Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia przedmiotu (lub jego części) spowodowanego użytkowaniem. Dlatego krótszy okres użytkowania produktu nie może być uznany za wadę i nie można go reklamować.

8.18 W przypadku, gdy przy odbiorze przez kupującego towar nie jest zgodny z umową kupna (tzw. Konflikt z umową kupna), kupujący ma prawo, aby sprzedający bezpłatnie i bez zbędnej zwłoki przywrócił towar do stanu odpowiadającego umowie kupna, zgodnie z wymaganiami kupującego wymieniając towar lub naprawiając go. Jeżeli taka procedura nie jest możliwa, kupujący może zażądać rozsądnego obniżenia ceny towaru lub odstąpić od umowy.

Nie dotyczy to sytuacji, gdy przed odebraniem towaru kupujący wiedział o sprzeczności z umową kupna lub sam spowodował konflikt z umową kupna. Niezgodność z umową kupna, która ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od daty przejęcia towaru, uważa się za konflikt istniejący już w momencie odbioru, chyba że jest to sprzeczne z charakterem towaru lub jeśli nie można udowodnić inaczej. W przypadku niezgodności towaru z umową konsumentowi przysługuje tzw rekompensata, a mianowicie:

 • bezpłatne przywrócenie towaru do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę,
 • rozsądne obniżenie ceny zakupu,
 • dostawa zastępczego towaru,
 • odstąpienie od umowy.

8.19 Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i zakończenia procedury reklamacyjnej w jeden z następujących sposobów:

 1. przekazanie naprawionego towaru,
 2. wydanie nowych części zamiennych,
 3. wymiana towaru,
 4. zwrot ceny zakupu towaru,
 5. uiszczenie rozsądnego rabatu od ceny towaru,
 6. pisemna wyzwa do przejęcia świadczenia określonego przez sprzedającego,
 7. poprzez uzasadnione odrzucenie reklamacji towaru.

8.20 Sprzedający jest zobowiązany do wystawienia kupującemu pisemnego dokumentu o sposobie reklamacji i rozpatrzeniu reklamacji nie później niż 30 dni od daty reklamacji za pośrednictwem usług pocztowych/kurierskich lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8.21 Okres gwarancji wynosi 24 miesiące (chyba że w szczególnych przypadkach określono inny okres gwarancji) i rozpoczyna się od daty otrzymania towaru przez kupującego.

8.22 Okres gwarancji przedłuża się o okres, w którym kupujący nie mógł korzystać z towaru z powodu naprawy gwarancyjnej towaru.

8.23 W przypadku wymiany towaru na nowy kupujący otrzyma dokument stwierdzający wymieniony towar, a ewentualne dalsze reklamacje będą składane na podstawie oryginału dowodu dostawy i tego dokumentu reklamacyjnego. W przypadku wymiany towaru na nowy okres gwarancji zaczyna biec ponownie od momentu otrzymania nowego towaru, ale tylko na nowy towar.

8.24 Najpierw konsument może zażądać od sprzedającego bezpłatnej naprawy lub bezpłatnej wymiany towaru. Kupujący ma prawo do wymiany towaru tylko wtedy, gdy nie jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady. Autoryzowany serwis w formie pisemnej decyduje, czy wada jest proporcjonalna. Na podstawie tej decyzji będzie się dalej postępować zgodnie z prawem.

8.25 Wszelkie naprawy gwarancyjne są bezpłatne, jeśli prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji zgodnie z punktem 8.16 niniejszego regulaminu nie wygasło przed ich zastosowaniem.

8.26 W przypadku błędu dającego się naprawić, reklamacja zostanie rozstrzygnięta w zależności od decyzji kupującego zgodnie z punktem 8.13 niniejszego regulaminu w następujący sposób:

 1. sprzedający zapewni, że błąd zostanie naprawiony, lub
 2. sprzedający wymieni wadliwy towar.

8.27 W przypadku wady, której nie można usunąć lub w przypadku jednego powtarzającego się błędu, który można naprawić, lub w przypadku szeregu różnych możliwych do naprawienia błędów, które uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie towaru jako bezbłędnego, sprzedawca, w zależności od decyzji kupującego zgodnie z punktem 8.13 niniejszego regulaminu załatwi reklamację w następujący sposób:

 1. poprzez wymianę towaru na inny, funkcjonalny, identyczny lub z lepszymi parametrami technicznymi, lub
 2. w przypadku, gdy sprzedawca nie może wymienić towaru na inny, rozpatrzy reklamację wystawiając notę ​​kredytową za wadliwy towar.

8.28 Rozpatrzenie reklamacji dotyczy tylko błędów wymienionych w formularzu reklamacyjnym.

8.29 Na potrzeby reklamacji wystąpienie więcej niż dwukrotnego błędu dającego się naprawić, jest uważane za powtarzający się błąd naprawialny.

8.30 Na potrzeby reklamacji za szereg różnych błędów możliwych do naprawienia uważa się wystąpienie więcej niż trzech różnych błędów możliwych do naprawienia w tym samym czasie.

8.31 Dla celów reklamacji za okres, w którym kupujący nie może prawidłowo używać towaru z powodu wad towaru po zawarciu umowy kupna, uważa się okres, który łącznie wynosi ponad 180 dni.

8.32. Prawo kupującego do reklamacji wady towaru wyczerpuje się po skorzystaniu z przysługującego mu prawa i wezwaniu sprzedawcy do usunięcia wady zgodnie z punktem 8.8 niniejszego regulaminu i niezależnie od wyniku reklamacji nie ma już uzasadnienia aby wielokrotnie złożyć reklamację dla tego samego błędu ( nie błędu tego samego rodzaju).

8.33 W przypadku, gdy sprzedający zakończy procedurę reklamacyjną na podstawie uzasadnionego odrzucenia reklamacji, ale wada produktu obiektywnie istnieje i nie została usunięta, kupujący może skorzystać z przysługującego mu prawa do usunięcia wady towaru na drodze sądowej

8.34 Formularz zgłoszenia reklamacji jest dostępny tutaj.

8.35 Uwagi w związku z reklamacją:

Jeżeli przejęty sprzęt został przekazany przez klienta bez oryginalnego opakowania lub opakowania zastępczego, Katkyn, s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia urządzenia podczas transportu do serwisu.

8.36 W przypadku, gdy kupujący-konsument nie był usatysfakcjonowany rozpatrzeniem reklamacji przez sprzedającego lub kupujący-konsument zwrócił się do sprzedającego o naprawienie szkody i nie był zadowolony ze sposobu, w jaki sprzedający załatwił jego reklamację lub uważa, że sprzedający naruszył jego prawa, kupujący - konsument ma prawo zwrócić się do sprzedającego z żądaniem zadośćuczynienia. Jeżeli sprzedający udzieli odpowiedzi przeczącej lub nie udzieli odpowiedzi w terminie 30 dni od daty jego wysłania, kupujący-konsument ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie alternatywnego rozstrzygnięcia sporu. Podmiotem alternatywnego rozstrzygania sporów jest „Słowacka Inspekcja[ES9]  Handlowa, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratysława 27” (Slovenská obchodná inšpekcia) wzgl. inny właściwy upoważniony podmiot prawny wpisany na listę podmiotów alternatywnego rozstrzygania sporów prowadzoną przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej (lista jest dostępna pod adresem https://www.mhsr.sk). Kupujący - Konsument ma prawo wyboru przedmiotu alternatywnego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego, do którego się zwróci.

8.37 W przypadku nieuzasadnionej reklamacji kupującemu nie przysługuje zwrot kosztów związanych z obsługą reklamacji, a jednocześnie sprzedającemu nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych z jego strony (chyba że chodzi o ponowną bezzasadną reklamację, w przypadku której można już stwierdzić, że było to nadużycie praw konsumenta). W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną reklamowany towar zostanie wysłany do kupującego na koszt kupującego.

8.38 Zwroty kosztów innym sposobem niż przelewem bankowym są możliwe tylko za uprzednią zgodą obu stron. Zwroty przekazem pocztowym nie są możliwe ze względów technicznych, przelew środków odbywa się wyłącznie przelewem bankowym.

8.39. W razie wątpliwości strony ustalają, że za okres użytkowania uważa się czas od dostarczenia towaru kupującemu (w tym datę dostawy).

8:40. Złożyć reklamację może wyłącznie osoba wymieniona na fakturze i w zamówieniu.

9. Ochrona danych osobowych

Anulowane 25.05.2018. Nowe warunki przetwarzania danych osobowych zgodne z obowiązującymi przepisami znajdują się pod poniższym linkiem.

10. Odstąpienie od umowy

10.1 Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna z powodu wyprzedania towaru, niedostępności towaru lub w przypadku, gdy producent, importer lub dostawca towaru uzgodniony w umowie kupna zaprzestał produkcji lub wprowadził tak istotne zmiany, które uniemożliwiły wypełnienie zobowiązań sprzedawcy wynikających z umowy kupna, lub siły wyższej lub jeśli pomimo wszelkich starań, aby to zrobić, nie jest w stanie dostarczyć towaru klientowi w terminie określonym w niniejszym regulaminie lub po cenie wskazanej w sklepie internetowym. Sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania kupującego o tym fakcie i zwrotu wpłaconej kwoty w terminie 14 dni od zawiadomienia o odstąpieniu od umowy przelewem na konto wskazane przez kupującego. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna, jeśli kupujący nie odebrał towaru w ciągu pięciu dni roboczych od dnia, w którym kupujący był zobowiązany do odebrania towaru.

10.2 Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna bez podania przyczyny na warunkach określonych w ustawie nr. 102/2014 o ochronie konsumentów w zakresie[ES10]  sprzedaży towarów lub świadczenia usług na podstawie umowy zawieranej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz o zmianie niektórych przepisów prawa (dalej „Ustawa o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów”) w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru . Kupujący ma prawo w tym okresie rozpakować i przetestować towar w podobny sposób jak przy zakupie w sklepie stacjonarnym. Jednak testowanie nie oznacza rozpoczęcia użytkowania towaru, a następnie zwrócenia go sprzedawcy. Towar uważa się za odebrany przez kupującego z chwilą, gdy kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia, z wyjątkiem dostawcy, odbierze wszystkie części zamówionego towaru lub gdy

 1. towar zamówiony przez kupującego w jednym zamówieniu jest dostarczany osobno, w momencie odbioru towaru, który był dostarczony jako ostatni lub gdy
 2. dostarcza towar składający się z kilku części lub sztuk, w chwili odbioru ostatniej części lub ostatniej sztuki, lub jeżeli,
 3. dostarcza towar wielokrotnie w określonym czasie, w momencie odbioru pierwszego dostarczonego towaru.

10.3 Wysyłając zamówienie do sprzedawcy, kupujący potwierdza, że ​​sprzedawca terminowo i prawidłowo wypełnił swoje obowiązki informacyjne zgodnie z art. § 3 ust. 1 ustawy o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów.

10.4 Kupujący może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w formie pisemnej lub w formie zapisu na innym trwałym nośniku lub za pomocą formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres pocztowy Sprzedającego, a mianowicie Katkyn, s.r.o., Račianska 88 B, 831 04 Bratysława.

10.5 Odstąpienie od umowy kupna poprzez formularza odstąpienia od umowy zgodnie z poprzednim punktem niniejszego regulaminu musi zawierać wymagane w nim dane, w szczególności dokładną specyfikację towaru (kod i nazwę towaru), datę zamówienia, numer zamówienia i numer faktury, imię i nazwisko, adres i podpis kupującego, numer konta, nazwę banku i datę. Kupujący odstępując od umowy kupna zobowiązany jest dostarczyć sprzedającemu nieuszkodzony, nieużywany towar wraz z akcesoriami, w tym upominki, dokumentację, instrukcję, kartę gwarancyjną, dowód wpłaty itp. w oryginalnym opakowaniu, zapakowanym tak, jak go otrzymano, wysyłając na adres: Katkyn, s.r.o., Kukučínova 52, 831 03 Bratysława. Jeżeli kupujący odstępując od umowy prześle sprzedawcy towar wraz z akcesoriami, w tym dokumentację, instrukcję, kartę gwarancyjną, dowód zapłaty itp. (zwane dalej również „towarami”) na adres zgodnie z poprzednim zdaniem via Poczta Słowacka , może to zrobić tylko za pośrednictwem usługi „Przesyłka na adres”. Towar wysłany przez kupującego za pośrednictwem usługi „Przesyłka pocztowa oraz za pobraniem nie są akceptowane przez sprzedającego. Zalecamy ubezpieczenie towaru.

Towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu lub w odpowiednim opakowaniu transportowym (jeżeli nie posiada oryginalnego opakowania), które spełnia wymogi przewozu towarów kruchych wraz ze wszystkimi akcesoriami oraz oznaczyć przesyłkę odpowiednimi symbolami, ponieważ sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe przed odebraniem towaru.

10.6 Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, każdy dodatek do umowy związany z umową, od której kupujący odstąpił, również zostaje anulowany.

10.7 Kupujący może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest dostawa towaru, nawet przed rozpoczęciem upływu terminu odstąpienia od umowy. Okres odstąpienia jest zachowany, jeżeli kupujący wyśle ​​zawiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

10.8 Po odstąpieniu od umowy sprzedający zwróci kupującemu wszystkie płatności, które kupujący dokonał w związku z zawarciem umowy, w szczególności cenę zakupu, w tym koszty dostawy, lub postąpi zgodnie z punktem 6.8 niniejszego regulaminu, wysyłając kartę podarunkową na adres kupującego. Kwota zostanie zwrócona kupującemu w ciągu 14 dni od dnia, w którym sprzedający otrzyma oświadczenie kupującego o odstąpieniu od umowy kupna. Płatność zostanie dokonana w taki sam sposób, w jaki kupujący zapłacił sprzedającemu, chyba że kupujący określił inny sposób płatności w formularzu odstąpienia od umowy, bez naliczania dodatkowych opłat.

10.9 Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu wszystkich płatności zgodnie z punktem 10.8 niniejszego regulaminu przed dostarczeniem mu towaru od kupującego. Płatność za zakupiony towar zostanie zatem uiszczona przez sprzedającego na rzecz kupującego dopiero po dostarczeniu zwróconego towaru z powrotem na adres wskazany w punkcie 10.5 niniejszego regulaminu.

10.10 W przypadku, gdy kupujący odstąpi od umowy w rozumieniu punktu 10.2 niniejszego regulaminu i dostarczy sprzedającemu towary, które są używane i uszkodzone lub niekompletne, lub wartość towaru zostanie zmniejszona w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z towarem, sprzedającemu przysługuje od kupującego odszkodowanie w wysokości wartości naprawy towaru i przywrócenia towaru do stanu pierwotnego lub sprzedający ma prawo żądać od kupującego spłaty zaniżonej wartości towaru.

10.11 Kupujący zobowiązany jest do odesłania lub wydania towaru wraz z akcesoriami, w tym upominków, dokumentacji, instrukcji, karty gwarancyjnej, dowodu wpłaty itp. nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, w oryginalnym opakowaniu, rozłożony i nieuszkodzony, w stanie, w jakim otrzymał towar.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku otrzymania prezentów do zamówienia zawierana jest umowa podarunkowa między sprzedającym a kupującym, która w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy również wygasa, a kupujący jest zobowiązany do zwrotu prezentów wraz ze zwracanym towarem. Brak zwrotu tych prezentów będzie rozumiane jako bezpodstawne wzbogacenie się kupującego.

10.12 Po odstąpieniu od umowy kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do sprzedawcy lub osoby upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru towaru. Dokładnych kosztów związanych ze zwrotem towaru nie można z góry odpowiednio obliczyć. Zgodnie z dostępnymi informacjami przybliżone oszacowanie tych kosztów, w zależności od wielkości, wagi towarów, odległości, z której towary są zwracane, oraz cen, po jakich przewoźnik wybrany przez kupującego świadczy usługi, wyniesie od 2 do 150 EUR.

10.13 Po odstąpieniu od umowy kupujący ponosi również bezpośrednie koszty zwrotu towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany pocztą. Dokładnych kosztów związanych ze zwrotem towaru nie można z góry odpowiednio obliczyć. Zgodnie z dostępnymi informacjami przybliżone oszacowanie tych kosztów, w zależności od wielkości, wagi towarów, odległości, z której towary są zwracane, oraz cen, po jakich przewoźnik wybrany przez kupującego świadczy usługi, wyniesie od 2 do 150 EUR.

10.14 W przypadku, gdy kupujący nie wypełni któregokolwiek z obowiązków określonych w punktach 10.4 i 10.5 niniejszego regulaminu, odstąpienie od umowy kupna jest nieważne, a sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu wszystkich możliwych do udowodnienia płatności zgodnie z punktem 10.8 niniejszego regulaminu i ma prawo do zwrotu kosztów związanych z odesłaniem towaru z powrotem do kupującego.

10.15 Kupujący nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest:

 1. sprzedaż towarów wykonanych zgodnie ze specjalnymi wymaganiami kupującego, wykonanych na zamówienie lub przeznaczonych specjalnie dla jednego konsumenta,
 2. sprzedaż towarów zamkniętych w opakowaniach ochronnych, których nie można zwrócić ze względów zdrowotnych lub higienicznych i których opakowanie ochronne zostało naruszone po dostarczeniu lub towarów, których ze względu na swój charakter nie można zwrócić,
 3. sprzedaż towarów, które ze względu na swój charakter są nierozłącznie połączone z innymi towarami np. zestawy i inne specjalne promocje i opakowania (w takim przypadku kupujący odstępuje od umowy całego zestawu lub opakowania),
 4. sprzedaż towarów odebranych osobiście, sprawdzonych i skontrolowanych przez kupującego w punkcie odbioru

10.16 Kupujący nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest:

1. sprzedaż towarów wykonanych według szczególnych wymagań konsumenta, towarów na zamówienie lub towarów przeznaczonych specjalnie dla jednego konsumenta,

2. sprzedaż towarów zamkniętych w opakowaniach ochronnych, których nie można zwrócić ze względów zdrowotnych lub higienicznych, a których opakowanie ochronne zostało naruszone po dostarczeniu lub towarów, których ze względu na swoje właściwości nie można zwrócić,

3. sprzedaż towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, mogą zostać nierozłącznie zmieszane z innymi towarami – np. zestawy i inne imprezy okolicznościowe i pakiety (w tym przypadku kupujący odstępuje od umowy na cały zestaw lub pakiet),

4. sprzedaż towarów ulegających szybkiemu pogorszeniu jakości lub pogorszeniu,

5. sprzedaż towarów, które zostały osobiście odebrane, sprawdzone przez kupującego i sprawdzone przez operatora sklepu internetowego w punkcie odbioru.

10.17 W przypadku odstąpienia od umowy klient odeśle towar na adres Kukučínova 52, 83104 Bratysława. Odstąpienia od umowy nie można złożyć osobiście w sklepie stacjonarnym.

11. Platforma internetowego rozstrzygania sporów

     Kupujący - konsumenci mają prawo do korzystania z Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów Online Dispute Resolution (ODR) w celu rozstrzygania sporów w wybranym przez siebie języku. Kupujący -konsument może skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem ttps://ec.europa.eu/consumers/odr/, w celu alternatywnego rozwiązania sporu. Kupujący - konsument podczas przesyłania zgłoszenia na platformie ODR wypełnia elektroniczny formularz reklamacyjny. Przekazywane przez niego informacje muszą być wystarczające do zidentyfikowania odpowiedniego podmiotu sporu w internecie. Kupujący-konsument może dołączyć dokumenty na poparcie swojej reklamacji.

12. Recenzje produktów

    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zażądania wycofania lub nieujawniania recenzji produktów i usług, które zawierają wulgarne wyrazy, są fałszywe, niezwiązane z produktem, zawierają łącza do witryn zewnętrznych lub w jakikolwiek inny sposób wprowadzają w błąd, dostarczają niekompletne informacje, a tym samym szkodzą reputacji firmy.

13. Karty podarunkowe (certyfikaty)

13.1 Karty podarunkowe wydane przez sprzedającego można wykorzystać do zakupu towarów na stronie internetowej sprzedającego. O ile nie określono inaczej, kartę podarunkową można wykorzystać tylko na zakup towarów, nie ma ona zastosowania na usługi, opłaty pocztowe i inne opłaty.

13.2 Wartość karty podarunkowej jest podana na każdym kuponie jako kwota zawierająca podatek VAT, karta stanowi zniżkę na całkowitą kwotę zamówionych towarów z podatkiem VAT. Kartę podarunkową można wykorzystać tylko w całości, w ramach jednego zakupu, nie ma możliwości wykorzystania jej w częściach. Niedopłatę w zamówieniu należy uregulować w formie pieniężnej, nadpłata nie podlega zwrotowi.

13.3 Karta podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę. W przypadku, gdy kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna towaru, za który zapłacił kartą podarunkową, kupującemu przysługuje zwrot ceny zakupu w formie karty podarunkowej, która zostanie wysłana na adres wskazany przez kupującego.

14. Bazar

14.1 W swoim sklepie sprzedający oferuje również zawarcie umowy kupna towarów używanych. Towary używane oznaczają towary rozpakowane, towary z uszkodzonym opakowaniem lub zwrócone używane towary.

14.2 Okres gwarancji na używane towary wynosi 24 miesiące od otrzymania produktu.

14.3 W przypadku reklamacji używany towar nie podlega wymianie na nowy.

14.4 Przy reklamacji używanych towarów obowiązują postanowienia procedury reklamacyjnej, chyba że w niniejszym punkcie określono inaczej.

14.5 Nie można reklamować używanych towarów z „wadą” lub z innego powodu, dla którego towary zostały sprzedane po obniżonej cenie.

15.Nagrody i konkursy

Ogólne zasady konkursów to:

15.1 Konkursy odbywać się będą przez Internet. Uczestnikiem konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca trwałe miejsce zamieszkania i adres do doręczeń na terytorium Republiki Słowackiej[ES13]  (zwana dalej „uczestnikiem”). W przypadku osoby poniżej 18 roku życia osoba ta potwierdza, że ​​bierze udział w konkursie za wyraźną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego. W konkursie nie mogą brać udziału osoby pozostające w stosunku pracy z organizatorem konkursu i / lub bezpośrednio zaangażowane w czynności związane z organizacją konkursu oraz członkowie ich rodzin tj. w szczególności krewni w linii prostej, rodzeństwo lub małżonkowie tych osób (osoby tworzące gospodarstwo domowe i osoby bliskie zgodnie z przepisami § 116 i 117 ustawy nr 40/1964 Słowackiego Kodeksu[ES14]  cywilnego).

15.2 W losowaniu wezmą udział wszyscy kupujący, którzy zamówią towary i zapłacą za nie. Kupującemu zostanie wysłany e-mail z informacją o udziale w konkursie. Kupujący, którzy złożą zamówienie, ale nie zapłacą za zamówiony towar, nie odbiorą go lub zwrócą w ciągu 14 dni, nie zostaną uwzględnieni w losowaniu. Organizator losuje zwycięzców konkursu w siedzibie organizatora konkursu. Jednocześnie losuje 5 rezerwowych osób na wypadek, gdyby Organizator nie mógł skontaktować się ze zwycięzcą lub zwycięzca odmówiłby nagrody.

15.3 Ze zwycięzcami organizator konkursu skontaktuje się telefonicznie, a następnie pocztą elektroniczną, informując w ten sposób o dokładnym miejscu i czasie odebrania nagrody. Potwierdzenie odbioru nagrody będzie akceptowane dopiero po otrzymaniu e-mailowego potwierdzenia wysłanego przez zwycięzcę nie później niż 5 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o nagrodzie. W przeciwnym razie wygasa prawo zwycięzcy do otrzymania tej nagrody, a organizator skontaktuje się na tych samych warunkach z rezerwowymi osobami w kolejności, w jakiej zostali wylosowani. Jeżeli nadal nie uda się skontaktować ze zwycięzcami, wygrane przepadną na rzecz organizatora konkursu.

15.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub inne roszczenia uczestników w związku z nieprawidłowo podanymi lub nieprawdziwymi danymi uczestnika, a także w związku z niezgłoszeniem lub nieprzyjęciem nagrody w miejscu i czasie wskazanym przez organizatora. Jeżeli organizator stwierdzi, że uczestnik konkursu podał mu nieprawdziwe dane lub informacje, uprawniony jest na podstawie swojej decyzji do wykluczenia takiego uczestnika z konkursu, bądź do nie przekazania mu nagrody. Organizator zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z konkursu uczestnika, który

- działał lub zamierzał naruszyć niniejsze reguły konkursu,
- usiłował wygrać w oszukańczy sposób lub wbrew dobrym obyczajom, lub
- poprzez swoje działania w jakikolwiek sposób, mógł zaszkodzić dobremu imieniu i reputacji organizatora.

15.5 Do wygranej w konkursie nie ma roszczenia prawnego, prawa do wygranej nie można przenieść na inną osobę, a wartość wygranych nie może zostać wypłacona w gotówce. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że roszczenia do nagrody w zgodzie z § 845 ustawy nr. 40/1964 Kodeksu Cywilnego jest wykluczone. Dochód w postaci nagród i wygranych[ES15]  podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą nr. 595/2003 o podatku dochodowym, z późniejszymi zmianami.

15.5 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełnienia regulaminu konkursu według własnego uznania, w szczególności, ale nie wyłącznie, sposobu, miejsca i terminu losowania, liczby osób rezerwowych, przerwania konkursu, zawieszenia, przełożenia, odwołania itp. Organizator opublikuje regulamin konkursu oraz jego zmianę na stronie www.tedaria.pl. Organizator nie zwraca uczestnikom konkursu jakichkolwiek kosztów związanych z ich udziałem w konkursie lub odebraniem nagrody.

15.6 Udział w konkursie jest dobrowolny, a uczestnik poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na jego regulamin. Pełny tekst regulaminu konkursu przechowywany jest na piśmie pod adresem: Katkyn, s.r.o., Račianska 88 B, 831 04 Bratysława.

16. Postanowienia końcowe

16.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Obowiązek pisemnego powiadomienia o zmianie niniejszych regulaminu jest spełniony poprzez umieszczenie go na stronie internetowej sprzedającego.

16.2 W przypadku zawarcia umowy kupna na piśmie wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.

16.3. Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać wraz z złożeniem przez kupującego zamówienia elektronicznego.

16.4. Wysyłając zamówienie, kupujący potwierdza, że ​​zapoznał się z niniejszym regulaminem i zgadza się z nimi w całości.

16.5 Strony umowy ustaliły, że komunikacja między nimi będzie odbywać się głównie w formie wiadomości e-mail, względnie listownie.

16.6 Relacje nieobjęte niniejszym regulaminem podlegają odpowiednim przepisom Kodeksu Cywilnego, Ustawy nr. 22/2004  o handlu elektronicznym oraz o zmianie ustawy nr. 128[ES16] /2002 o państwowej kontroli rynku wewnętrznego w sprawach ochrony konsumentów oraz o zmianie niektórych ustaw 284/2002 z późniejszymi zmianami, Ustawy nr. 250/2007 o ochronie konsumentów oraz o zmianie ustawy Słowackiej Rady Narodowej nr. 372/1990 o przestępstwach z późniejszymi zmianami oraz Ustawy nr. 102/20154 o ochronie konsumentów w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz o zmianie niektórych przepisów.

17. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie

Katkyn, s. r. o. ma wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek wykorzystanie treści - części lub całości, w szczególności powielanie i rozpowszechnianie tekstów (opisów), obrazów, zdjęć lub próbek w jakikolwiek sposób mechaniczny lub elektroniczny, odbywające się bez pisemnej zgody Katkyn jest zabronione.

Załączniki do regulaminu

Załącznik nr. 1 - Formularz odstąpienia od umowy

Załącznik nr. 2 - Pouczenie dotyczące prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni

Życzymy udanych zakupów w naszym sklepie internetowym!

Sklep z zabawkami w Bratysławie i sklep internetowy Tedari.pl

* Niniejszy regulamin jest ważny i obowiązuje od 13 czerwca 2016 r. i anuluje poprzednie wersje regulaminu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez uprzedniego powiadomienia.

18. Odpowiedzialność

Katkyn, s.r.o. zwraca uwagę, że informacje na stronach internetowych jego sklepów są częściowo pobierane od osób trzecich, mogą zawierać nieścisłości faktyczne i techniczne lub błędy typograficzne oraz mogą być aktualizowane bez powiadomienia. Katkyn, s.r.o. może zmieniać produkty i usługi opisane na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia i nie gwarantuje faktycznej poprawności ich treści.

Katkyn, s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej innej strony za bezpośrednie, pośrednie, nadzwyczajne lub inne szkody wtórne spowodowane korzystaniem z informacji z jej własnej lub połączonej strony internetowej, w tym (między innymi) utracone zyski, poniesione koszty, przerwy w działalności i inne szkody. Katkyn, s.r.o. nie udziela żadnych innych gwarancji poza przewidzianymi przez prawo i lub dodatkowo gwarantowanymi przez dostawców produktów i usługodawców oferowanych na stronach internetowych swoich sklepów, o ile jest to wyraźnie określone dla takich produktów i usług.